HVA ER NKOM


AUTORISASJON

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) innvilger autorisasjon for installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett). Ny forskrift om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften) trådte i kraft 1.1.2012.

Byelektrikeren AS sitt autorisasjons nummer er: 9805

Formålet med forskriften er å sikre at ekomnett installeres og vedlikeholdes slik at krav til elektrisk sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), frekvensbruk og kvalitet blir ivaretatt. En del av formålet er også å sikre at arbeidet utføres av personell med nødvendige kvalifikasjoner.

Eier av ekomnett skal bruke autorisert virksomhet ved installasjon, vedlikehold og sammenkobling av ekomnett. Ved søknad om autorisasjon skal det søkes på fastsatt skjema. Autorisasjon er tilknyttet organisasjonsnummer og kan ikke overdras.

Virksomheten skal ha minst en heltidsansatt som oppfyller forskriftskravene til utdanning og praksis for kvalifisert person.

Ekomnettautorisasjon
Tidligere var autorisasjonsområdet inndelt i flere fagområder: teleinstallatør (TIA), kabel-TV-installatør (KIA) og radioinstallatør (RIA). Fagområdene er nå slått sammen til ett fagområde, ekomnettautorisasjon (ENA).
Ekomnettautorisasjon gir mulighet for å utføre installasjon og vedlikehold av alle typer ekomnett som definert i ekomloven.

Teleinstallatør, kabel-TV-installatør og radioinstallatør
Virksomhet som har autorisasjon som teleinstallatør (TIA), kabel-TV-installatør (KIA) eller radioinstallatør (RIA), kan opprettholde autorisasjonen forutsatt at kvalifisert person eller organisasjonsnummer ikke endres, jf. autorisasjonsforskriften § 3.

Fagområdet for TIA omfatter ekomnett med unntak av fagområdene for KIA og RIA.

Fagområdet for KIA er kabel-TV-nett bygget med koaksialkabelteknikk eller annen teknologi beregnet for overføring av punkt-til-multipunkt-signaler (kringkasting).

Fagområdet for RIA er ekomnett bygget for å overføre informasjon ved hjelp av elektromagnetiske signaler i fritt rom (radiobølger).